BlackBerry Z30 - Cài sở thích sao lưu trong BlackBerry Link

background image

sở thích sao lưu trong BlackBerry Link

Bạn

có thể cài tùy chọn để tự động sao lưu thiết bị BlackBerry của mình khi kết nối thiết bị vào máy tính. Bạn cũng có thể

tùy

chỉnh tên tập tin sao lưu do BlackBerry Link tạo ra và chọn các loại dữ liệu nào cần đưa vào tập tin sao lưu của bạn.

Trên

máy tính Windows, hãy thực hiện như sau:

1. Mở

BlackBerry Link.

2. Ở

bên hông cửa sổ BlackBerry Link, hãy nhấp vào thiết bị của bạn.

3. Nhấp

Sao lưu & Khôi phục.

Theo

mặc định, BlackBerry Link sẽ tiến hành sao lưu nhanh chóng thiết bị, bao gồm tất cả dữ liệu ngoại trừ các tập tin

media

và ứng dụng của bạn.

4. Thực

hiện một trong những thao tác sau:

• Để cài tùy chọn tự động sao lưu thiết bị của bạn, hãy chọn hộp chọn Tự động sao lưu thiết bị của tôi. Trong danh

sách

thả xuống, hãy chọn mức độ thường xuyên bạn muốn sao lưu dữ liệu thiết bị của mình.

• Để sao lưu tất cả dữ liệu thiết bị của bạn, hãy chọn tùy chọn Sao lưu đầy đủ.
• Để sao lưu các dữ liệu cụ thể, hãy chọn tùy chọn Sao lưu tùy chỉnh. Nhấp Cấu hình. Chọn các hộp chọn bên cạnh

dữ

liệu mà bạn muốn đưa vào trong tập tin sao lưu của mình.

Trên

máy tính Mac, hãy thực hiện như sau:

1. Mở

BlackBerry Link.

2. Ở

bên hông cửa sổ BlackBerry Link, hãy nhấp vào thiết bị của bạn.

3. Nhấp

Sao lưu & Khôi phục.

Theo

mặc định BlackBerry Link sẽ sao lưu tất cả các dữ liệu thiết bị của bạn.

4. Thực

hiện một trong những thao tác sau:

• Để cài tùy chọn tự động sao lưu thiết bị của bạn, hãy chọn hộp chọn Sao lưu thiết bị của tôi. Trong danh sách thả

xuống,

hãy chọn mức độ thường xuyên bạn muốn sao lưu dữ liệu thiết bị của mình.

• Để sao lưu các dữ liệu cụ thể, hãy chọn hộp chọn Chọn dữ liệu để đưa vào tập tin sao lưu. Chọn các hộp chọn bên

cạnh

dữ liệu bạn muốn đưa vào trong tập tin sao lưu của mình.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

218

background image

Sao