BlackBerry Z30 - Nhập ký tự có dấu trọng âm

background image

ký tự có dấu trọng âm

Danh

sách các dấu trọng âm có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập liệu hiện hành. Nếu bạn cài nhiều ngôn ngữ nhập liệu,

các

dấu trọng âm cho các ngôn ngữ có thể được tiên đoán sẽ cùng nhau xuất hiện cho một chữ cái. Ví dụ, khi cài cả tiếng

Anh,

tiếng Pháp và tiếng Đức, vì bảng chữ cái của chúng cũng tương tự nhau, bạn sẽ có các tùy chọn dấu trọng âm cho cả

ba

ngôn ngữ.

1.

Trên

Bàn phím BlackBerry, chạm và giữ chữ cái mà bạn muốn thêm dấu trọng âm.

2.

Khi

ký tự có dấu xuất hiện trên chữ cái đó, hãy trượt ngón tay của bạn lên ký tự có dấu mà bạn muốn nhập vào.

3.

Nhấc

ngón tay bạn lên.

Mẹo:

Để nhập ký tự chữ hoa có dấu, trước tiên hãy nhấn

.

Hoặc khi ngón tay của bạn đang ở trên ký tự có dấu mà bạn

muốn

nhập, nếu bạn tạm giữ một chút trước khi nhấc ngón tay lên thì ký tự có dấu đó sẽ chuyển thành chữ hoa.

Nhập