BlackBerry Z30 - Gửi tập tin tới một liên lạc joyn

background image

tập tin tới một liên lạc joyn

Bạn

có thể gửi các loại tập tin khác nhau đến các liên lạc joyn, bao gồm hình ảnh, video, và tài liệu.

1.

Trong

cuộc trò chuyện joyn hoặc cuộc gọi một với một, hãy nhấn

và chọn một ảnh hoặc tập tin.

2.

Nhấn

Gửi.

Chặn