BlackBerry Z30 - Lọc tìm kiếm của bạn trong BlackBerry Hub

background image

tìm kiếm của bạn trong BlackBerry Hub

1.

Trong

BlackBerry Hub, hãy nhấn

.

2.

Để

trống trường Tìm kiếm. Nhấn

.

3.

Nhấn

Ưu tiên, Chưa đọc, Được gắn cờ, Đã nhận, hoặc Tập tin đính kèm.

4.

Nhấn

một lần nữa.

Để

xem lại tất cả các thư của bạn, hãy nhấn Hủy ở trên cùng màn hình.

Mẹo:

Bạn cũng có thể tìm các thư được gắn cờ của mình trong BlackBerry Remember, trong danh sách tác vụ Thư được

gắn

cờ.

Xem