BlackBerry Z30 - Lưu trang web

background image

trang web

Bạn

có thể lưu một trang web ở định dạng HTML để có thể truy cập vào trang web đó khi bạn đang offline, hoặc gửi trang

web

dưới dạng tập tin đính kèm.

1.

Trên

một trang web, hãy nhấn

>

.

2.

Chọn

vị trí mà bạn muốn lưu trang web đó vào.

Thay