BlackBerry Z30 - เพิ่มรูปภาพไว้ในหน้าจอรายการโปรด

background image

เพิ่มรูปภาพไวในหนาจอรายการโปรด

เพื่อใหคุณสามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็ว

จะมีการใชรูปภาพที่เพิ่มไวในหนาจอรายการโปรดสำหรับเรื่อง

ราวโดยอัตโนมัติที่สรางขึ้นโดยอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณดวยเชนกัน

1.

ในแอปพลิเคชันรูปภาพ

ใหสัมผัสรูปภาพคางไว

2.

แตะที่

เคล็ดลับ

:

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหลายภาพเขาในหนาจอรายการโปรดไดในเวลาเดียวกัน

โดยการแตะที่

>

แตะที่รูปภาพซึ่งคุณ

ตองการเพิ่ม

แตะที่

เพื่อลบรูปภาพจากหนาจอรายการโปรด

ในแอปพลิเคชันรูปภาพ

ใหแตะที่

>

สัมผัสรูปภาพคางไว

แตะที่