BlackBerry Z30 - การพิมพ์ในภาษากรีก

background image

การพิมพในภาษากรีก

แปนพิมพภาษากรีกจะสนับสนุนคุณสมบัติดังตอไปนี้

:

การคาดเดาคำและการเลือกใชคำที่แนะนำเขาบนหนาจอ

(

หากคุณมีการเปดใชคุณสมบัตินี้

)

คุณสามารถพิมพตัวอักษรทดแทนไดสองวิธีดวยกัน

คุณสามารถกด

และกดตัวอักษร

วิธีที่สองคือ

กดตัวอักษรหลักคางไว

จากนั้น

คุณสามารถเลือกตัวอักษรทดแทนจากตัวเลือก

เพื่อพิมพสัญลักษณ

ใหแตะที่

เพื่อดูสัญลักษณเพิ่มเติม

ใหแตะที่