วิธีใช้ BlackBerry Z30

background image

BlackBerry Z30 Smartphone

เวอรชัน

: 10.3.2

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ

: 2015-06-01

SWD-20150601081435935

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

.................................................................................................................................. 6

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

........................................................................................................................................6

ขอมูลแนะนำเกี่ยวกับสมารทโฟน

BlackBerry

ของคุณ

.............................................................................................. 9

ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ

...............................................................................................................9

ขอแตกตางเกี่ยวกับ

BlackBerry 10 OS

คืออะไร

? ................................................................................................. 11

ไอคอนการแจง

................................................................................................................................................18

ไอคอนเมนู

......................................................................................................................................................19

การตั้งคาอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................... 19

การใชวิธีการ

..................................................................................................................................................21

การใชงานขั้นสูง

.............................................................................................................................................. 29

การปรับแตงอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................31

สลับอุปกรณ

..................................................................................................................................................31

เกี่ยวกับ

BlackBerry ID .................................................................................................................................. 44

โทรศัพทและวอยซ

............................................................................................................................................ 48

โทรศัพท

........................................................................................................................................................ 48

การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา

.............................................................................................................................59

วอยซเมล

.......................................................................................................................................................67

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 71

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 71

joyn

สำหรับอุปกรณ

BlackBerry 10 ..............................................................................................................106

background image

มีเดีย

...........................................................................................................................................................109

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย

.................................................................................................................................... 109

นามสกุล

รูปแบบ

และ

ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน

........................................................................109

การแกไขปญหา

:

มีเดีย

.....................................................................................................................................111

กลอง

......................................................................................................................................................... 111

รูปภาพ

....................................................................................................................................................... 122

เพลง

.......................................................................................................................................................... 131

วิดีโอ

...........................................................................................................................................................136

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................142

การแบงปนมีเดีย

............................................................................................................................................ 146

วิทยุ

FM......................................................................................................................................................147

การตั้งคา

.....................................................................................................................................................150

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง

...............................................................................................................150

อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

................................................................................................................... 154

แบตเตอรี่และพลังงาน

..................................................................................................................................... 156

การเชื่อมตอ

.................................................................................................................................................166

แปนพิมพ

BlackBerry

และการพิมพ

..................................................................................................................200

ภาษา

...........................................................................................................................................................208

วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ

......................................................................................................................210

การแสดงผลบนหนาจอ

.................................................................................................................................. 216

ระบบชวยในการเขาถึง

.....................................................................................................................................218

มีเดียการดและที่เก็บขอมูล

................................................................................................................................ 239

การใชอุปกรณของคุณดวย

BlackBerry Link .................................................................................................. 245

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

...............................................................................................................................258

background image

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

..............................................................................................................................258

เกี่ยวกับ

BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 261

ปฏิทิน

......................................................................................................................................................... 266

ผูติดตอ

...................................................................................................................................................... 278

นาฬิกา

........................................................................................................................................................287

แอปพลิเคชัน

Android....................................................................................................................................292

แผนที่และ

GPS.............................................................................................................................................. 295

เบราวเซอร

...................................................................................................................................................304

สมารทแท็ก

..................................................................................................................................................312

ตัวจัดการไฟล

..............................................................................................................................................317

เครื่องคิดเลข

................................................................................................................................................ 321

ผลผลิตและการดำเนินงาน

............................................................................................................................... 324

เกี่ยวกับ

BlackBerry Balance

และพื้นที่งานของคุณ

.......................................................................................... 324

ขอควรจำ

.................................................................................................................................................... 331

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

..................................................................................................... 340

รหัสผานและการล็อก

......................................................................................................................................340

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

............................................................................... 349

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................349

การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ

...................................................................................... 351

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

....................................................................................................................352

ที่เก็บรหัสผาน

..............................................................................................................................................355

คำประกาศทางกฎหมาย

...................................................................................................................................361

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณมีความปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

และชวยใหคุณสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ

คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ

ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด

เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม

คุณสามารถเลือกปฏิทิน

เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการ

ประชุม
เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม

คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ

ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวาง

ชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

คูมือผูใช