BlackBerry Z30 - Usuwanie lub resetowanie domyślnej aplikacji NFC

background image

Usuwanie lub resetowanie domyślnej aplikacji NFC

Funkcja NFC może być niedostępna w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, ustawień administratora oraz
modelu urządzenia BlackBerry.
Różne aplikacje NFC na urządzeniu mogą używać tego samego identyfikatora aplikacji co żądany przez czytnik NFC.
Urządzenie wysyła monit o ustawienie jednej z aplikacji jako domyślnej dla czytnika NFC. Domyślne ustawienie aplikacji
można usunąć lub zmienić.

1.

Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.

Dotknij opcji Ustawienia > Menedżer aplikacji.

3.

Dotknij opcji Aplikacje do emulacji karty lub Aplikacje domyślne.

4.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby usunąć aplikację z ustawień domyślnych dla czytnika NFC, dotknij pola wyboru obok aplikacji domyślnej, a

następnie dotknij ikony

.

• Aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych dla aplikacji domyślnych, dotknij ikony

.

5.

Gdy następnym razem będziesz używać czytnika NFC, ustaw odpowiednią aplikację jako domyślną.

Podręcznik użytkownika

Ustawienia

168