BlackBerry Z30 - Rozpoczynanie połączenia 3-stronnego

background image

Rozpoczynanie połączenia 3-stronnego

1.

W trakcie rozmowy wykonaj lub odbierz kolejne połączenie.

2.

Aby scalić połączenia, dotknij ikony

.

Odbieranie drugiego połączenia w trakcie rozmowy

1.

Jeśli korzystasz z funkcji połączenia oczekującego, przy połączeniu przychodzącym podczas prowadzenia innej

rozmowy można wykonać jedną z następujących czynności:
• Aby zawiesić pierwszą rozmowę i odebrać drugą, dotknij opcji Zawieś bieżącą rozmowę. Dotknij i przytrzymaj

kółka po środku ekranu, a następnie przesuń palcem w lewo. Zwolnij palec, kiedy kółko zakryje ikonę

.

• Aby zakończyć pierwszą rozmowę i odebrać drugą, dotknij opcji Zakończ bieżącą rozmowę. Dotknij i przytrzymaj

kółka po środku ekranu, a następnie przesuń palcem w lewo. Zwolnij palec, kiedy kółko zakryje ikonę

.

2.

Aby zawiesić pierwsze połączenie, scalić oba połączenia i rozpocząć połączenie konferencyjne dotknij ikony

.

Aby dodać więcej uczestników do połączenia konferencyjnego, powtórz czynności od 1 do 2.

Wykonywanie kolejnego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej

Podczas wykonywania kolejnego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej pierwsze połączenie jest przełączone
automatycznie na tryb oczekiwania.

1.

W trakcie rozmowy dotknij ikony

.

2.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podręcznik użytkownika

Telefon i połączenia głosowe

47

background image

• Dotknij nazwy, numeru lub kontaktu z listy szybkiego wybierania.
• Dotknij ikony

. Dotknij nazwy kontaktu.

• Kliknij ikonę

. Wybierz numer.

3.

Aby połączyć obydwie rozmowy i uruchomić połączenie 3-stronne, dotknij ikony

.

Aby dodać więcej uczestników do połączenia 3-stronnego, powtórz czynności od 1 do 3.

Usuwanie uczestników z połączenia 3-stronnego

1.

Aby wyświetlić uczestników połączenia konferencyjnego, dotknij ikony

>

.

2.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby usunąć osobę z połączenia 3-stronnego i zakończyć połączenie, dotknij ikony

.

• Aby usunąć uczestnika z połączenia 3-stronnego i zachować osobne połączenie z tym uczestnikiem, dotknij ikony

.