BlackBerry Z30 - הפעלה או השהיה של סרטון וידאו

background image

ואדיווהש

עיגי

ךרואל

יוצרה

.

עטק

ואדיווה

ןגנתמש

רובע

ךשמ

ןמזה

ןיבש

תוידי

ןווח

הלילגה

אוה

ךרואה

לש

ואדיווה

ןכדועמה

.

4

.

רחאל

םייסתש

תונשל

תא

ךרוא

ואדיווה

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

רומשל

תא