BlackBerry Z30 - אינני מצליח להפעיל את המבזק, או להשתמש בתאורת הווידאו

background image

םייטמוטוא

םינגרואמה

יפל

םוקימה

ובש

תמליצ

תא

תונומתה

.

הרעה

:

עדימה

לש

ה

-

GPS

שמשמה

הריציל

לש

םירופיס

םייטמוטוא

וניא

ףתושמ

םע

םישמתשמ

םירחא

.

1

.

םושייב

'

המלצמ

,'

שקה

לע

<

תורדגה

.

2

.

לעפה

תא

גתמה

תונומת

גוית

יפרגואיג

.

ןורתפ

תויעב

:

המלצמ

םא

התא

השקתמ

שומישב

המלצמב

רישכמב

BlackBerry

ךלש

,

לכות

ןייעל

יאשונב

ןורתפ

תויעבה

ןלהל

.

ינניא

חילצמ

ליעפהל

תא

קזבמה

,

וא

שמתשהל

תרואתב

ואדיווה

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

ןכתיי

אלש

הרתונ

קיפסמ

תמצוע

הללוס

ידכ

שמתשהל

קזבמב

וא

תרואתב

ואדיווה

.

ןעט

תא

רישכמ

ה

-

BlackBerry

הסנו

בוש

.

ןכתיי

קזבמהש

ןיידע

ךילהתב

הניעט

.

ןתמה

עגר

הסנו

בוש

.

אדו

התאש

שמתשמ

המלצמב

תירוחאה

.

אדו

ךניאש

שמתשמ

בצמב

Time Shift, HDR

,

המרונפ

וא

םוליצ

ףיצר

.

םיבצמ

הלא

םניא

םישמתשמ

קזבמב

.

ךירדמ

שמתשמל

הידמ

100

background image

ינניא

חילצמ

םלצל

הנומת

וא

טילקהל

ןוטרס

ואדיו

הסנ

עצבל

תא

תולועפה

תואבה

:

קחמ

יצבוק

הידמ

םינשי

ידכ

תונפל

חטש

ןוסחא

הסנו

בוש

.

אדו

המלצמהש

תמלצמו

ואדיווה

ןניא

שומישב

לש

הנכות

תרחא

.

רוגס

לכ

םושיי

יושעה

שמתשהל

תומלצמב

,

הסנו

תינש

.

ינא

אל

חילצמ

רומשל

תונומת

וא

ינוטרס

ואדיו

סיטרכב

הידמ

ילש

הסנ

עצבל

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

קחמ

יצבוק

הידמ

םינשי

ידכ

תונפל

חטש

ןוסחא

הסנו

בוש

.

סנכה

סיטרכ

הידמ

רחא

.

םושייב

להנמ

םיצבק

,

טוונ

לא

סיטרכ

הידמה

ךלש

.

אדו

הייקיתהש

המלצמ

תמייק

הנימזו

.

תדימב

ךרוצה

,

רוצ

הייקית

השדח

םשב

Camera

.

םושייב

להנמ

םיצבק

,

טוונ

לא

סיטרכ

הידמה

ךלש

.

קודב

םא

םימייק

םיצבק

םיפסונ

םשב

המלצמ

.

קחמ

וא

רבעה

תא

לכ

םיצבקה

םירחאה

םשב

Camera

הייקיתל

תרחא

.

יניא

חילצמ

םלצל

הנומת

תימרונפ

הניאש

תשטשוטמ

הסנ

עצבל

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

םא

תונומתה

תוימרונפה

ךלש

תושטשוטמ

,

הסנ

טאהל

תא

תוריהמ

הלילגה

הפיצרה

לש

רישכמה

BlackBerry

דצמ

דחא

דצל

ינש

.

קספה

זיזהל

תא

רישכמה

רשאכ

תוביתה

לע

יבג

ךסמה

תורשוימ

.

בצמ

'

המרונפ

'

לעופ

יכה

בוט

רשאכ

םישמתשמ

וב

םוליצל

תונומת

ףונ

תוללוכה

םיטירפ

םייתוזח

םיבר

עקרב

.

בצמ

'

המרונפ

'

וניא

לעופ

בטיה

תונצסב

וא

םיעקרב

ילעב

עבצ

דחא

,

ןוגכ

תוריק

םינבל

.

תונומת

ילמס

תונומת

םאתהב

םגדל

רישכמה

,

ןכתיי

קלחש

תויורשפאהמ

אל

ויהי

תונימז

.

המגודל

,

םא

רישכמה

אל

ללוכ

המלצמ

,

אל

עיפומ

.

למס

רואית

גצה

תא

לכ

תונומתה

ךכ

ויהיש