BlackBerry Z30 - שנה את עוצמת הקול, המהירות וגובה הצליל באמצעות מחוות

background image

תוסחייתהה

איה

לע

םושייה

רעזוממה

,

שקה

השקה

הלופכ

םע

יתש

תועבצא

ידכ

רוגסל

תא

םושייה

.

הנש

תא

תמצוע

לוקה

,

תוריהמה

הבוגו

לילצה

תועצמאב

תווחמ

ץלמומ

ריבגהל

תא

תוריהמה

לש

BlackBerry Screen Reader

תעב

השילגה

טנרטניאב

,

וא

טאהל

תא

תוריהמה

תעב

תלבק

תויחנה

.

לכות

ריבגהל

תא

תמצוע

לוקה

התאשכ

אצמנ

ץוחב

,

וא

שלחה

התוא

התאשכ

אצמנ

תיבב

וא

םוקמב

טקש

רתוי

.

ןכתיי

הצרתש

םג

םיאתהל

תא

הבוג

לילצה

.

BlackBerry Screen Reader

רשפאמ

ןנווכל

תא

תמצוע

לוקה

,

תוריהמה

הבוגו

לילצה

ידכ

קפסל

היווח

תמאתומ

תישיא

לכל

בצמ

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

188

background image

רשאכ

BlackBerry Screen Reader

לעפומ

,

לכות

שמתשהל

תווחמב

ידכ

עצבל

תומישמ

.

1

.

רשאכ

BlackBerry Screen Reader

לעפומ

,

שקה

לע

ךסמה

עבצאב

תחא

ידכ

חותפל

תא

תורדגה

BlackBerry Screen Reader

.

2

.

שקה

לע

הדשה

הבוג

לילצ

םע

עבצא

תחא

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

קלחה

עבצא

תחא

הלעמל

ידכ

לידגהל

תא

ךרע

ןווחמה

הבוג

לילצ

.

קלחה

עבצא

תחא

הטמל

ידכ

ןיטקהל

תא

ךרע

ןווחמה

הבוג

לילצ

.

3

.

קלחה

עבצא

תחא

הטמל

הנימיו

ידכ

תשגל

בצמל

תומישמ

תוריהמ

.

4

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

קלחה

עבצא

תחא

הלעמל

ידכ

ריבגהל

תא

המצועה

.

קלחה

עבצא

תחא

הטמל

ידכ

ךימנהל

תא

המצועה

.

קלחה

עבצא

תחא

הלאמש

ידכ

ךימנהל

תא

תוריהמ

רובידה

.

קלחה

עבצא

תחא

הנימי

ידכ

ריבגהל

תא

תוריהמ

רובידה

.

רחאל

שולש

תוינש

,

רישכמה

רגוס

תא

בצמ

'

תומישמ

תוריהמ

.'

הנש

תא

תמצוע

לוקה

,

תוריהמה

הבוגו

לילצה

תועצמאב

תורדגה

רישכמה

1

.

ךסמב

תיבה

,

קלחה

עבצאב

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

2

.

שקה

לע

תורדגה

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

ליעפהל

תא

טירפתה

תורדגה

.

3

.

שקה

לע

תושיגנ

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

ליעפהל

תא

תורשפאה

תושיגנ

.

4

.

שקה

לע

ארוק

ךסמ

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

רחאל

ןכמ

,

שקה

םיימעפ

ידכ

ליעפהל

תא

תורשפאה

ארוק

ךסמ

.

5

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

קלחה

עבצא

תחא

הלעמל

ידכ

ריבגהל

תא

המצועה

.

קלחה

עבצא

תחא

הטמל

ידכ

ךימנהל

תא

המצועה

.

שקה

לע

הדשה

הבוג

לילצ

םע

עבצא

תחא

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

קלחה

עבצא

תחא

הלעמל

ידכ

לידגהל

תא

ךרע

ןווחמה

הבוג

לילצ

.

קלחה

עבצא

תחא

הטמל

ידכ

ןיטקהל

תא

ךרע

ןווחמה

הבוג

לילצ

.

שקה

לע

הדשה

תוריהמ

םע

עבצא

תחא

ידכ

רידגהל

תא

תדוקנ

תוסחייתהה

.

קלחה

עבצא

יפלכ

הלעמ

תוריהמב

ידכ

לידגהל

תא

תוריהמה

.

6

.

רוגס

תא

תורדגה

BlackBerry Screen Reader

תחאב

םיכרדהמ

תואבה

:

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הלעמ

תיתחתמ

ךסמה

ידכ

רעזמל

תא

ךסמה

.

םא

רישכמל

שי

חטשמ

הביקע

,

הסנ

אל

תעגל

וב

רשאכ

קילחת

תא

ךעבצא

הלעמל

לוטיבל

תליענ

ךסמה

.

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הלעמ

דצהמ

ילאמשה

וא

דצהמ

ינמיה

לש

חטשמ

הביקעה

.

תדוקנשכ