BlackBerry Z30 - שנה מיקום ההופעה של הצעות למילים

background image

העיפומה

לע

-

יבג

תדלקמ

BlackBerry

,

חנה

תא

עבצאה

תחתמ

הלימל

ץפקהו

התוא

הלעמל

לא

ךות

ךסמה

.

הנש

םוקימ

העפוהה

לש

תועצה

םילימל

תרירבכ

לדחמ

,

תועצה

םילימל

תועיפומ

לע

תדלקמ

BlackBerry

ךכ

אלש

ךרטצת

טיבהל

הילעמ

ןמזב

הדלקהה

ידכ

תוארל

תא

תועצהה

.

םא

התא

השקתמ

רוחבל

תא

תועצהה

,

וא

תדלקמהש

תיארנ

ךל

הסומע

,

ךתורשפאב

עובקל

תועצההש

וגצוי

לעמ

תדלקמה

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

קלחה

עבצאב

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

2

.

שקה

לע

תורדגה

<

הפש

טלקו

<

יוזיח

ןוקיתו

.

3

.

תומישרב

תוחתפנה

הגוצת

תיכנא

ו

הגוצת

תיקפוא

,

רחב

תא

ןפוא

הגוצתה

ףדעומה

ךילע

רובע

תועצה

םילימל

.

ידכ

תועצהש

םילימל

וגצוי

לעמ

תדלקמה

,

שקה

לע

רוטב

.

ידכ

תועצהש

םילימל

וגצוי

לע

יבג

תדלקמה

,

שקה

לע

הרושב

.

יוביכל

תועצה

םילימל

,

שקה

לע

יוביכ

.

בצמב

ובש

תועצה

םילימל

תועיפומ

לעמ

תדלקמה

,

התא

לוכי

שמתשהל

העצהב

לע

ידי

התצפקה

לכמ

םוקמ

תורישי

תחתמ

הלימל

הבש

התא

הצור

שמתשהל

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

168

background image

תקידב

תויא

לעפה

תקידב

תויא

1

.

ךסמב

תיבה

,

קלחה

עבצאב

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

2

.

שקה

לע

תורדגה

<

הפש

טלקו

<

תקידב

תויא

.

3

.

רבעה

תא

גתמ

תקידב

תויא

בצמל

לעפומ

.

הלבק

לש

תעצה

תויא

תקידבשכ

תויאה

תלעפומ

,

תואיגש

תויאה

תונמוסמ

וקב

ןותחת

םודא

ךלהמב

הדלקהה

.

שקה

לע

הלימה

תנמוסמה

וקב

ןותחת

.

ידכ

לבקל

תא

תעצה

תויאה

,

שקה

לע

הלימה

תעצומה

.

תפסוהל

הלימה

ןולימל

ישיאה

ךלש

,

שקה

לע

ףסוה

ןולימל

.

הנש

תורדגה

רובע

תקידב

תויא

התא

לוכי

תונשל

תורדגה

לש

תקידב

תויאה

ןוגכ

עוציב

תקידב

תויא

ישארל

תובית

,

ןוקית