BlackBerry Z30 - מה שונה ב-BlackBerry 10 OS?

background image

BlackBerry 10 OS

?

םא

התא

שמתשמ

שדח

ירישכמב

BlackBerry 10

,

ןכתיי

התאש

טוהל

דומלל

דוע

לע

לדבהה

וניב

ןיבל

ירישכמ

BlackBerry

םירחא

.

לבק

עדימ

לע

ךסמ

תיבה

,

תורדגהה

,

תועדוהה

םימושייהו

.

הלג

הפיא

אוצמל

תא

רפסמ

ןופלטה

הו

-

PIN

ךלש

,

דמלו

דציכ

עצבל

שופיח

.

דציכ

לכוא

רוזחל

ךסמל

תיבה

?

ידכ

רוזחל

ךסמל

תיבה

לכב

תע

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הלעמ

קלחהמ

ןותחתה

לש

ךסמה

.

דציכ

לכוא

עיגהל

טירפתל

?

ןיא

שקמ

'

טירפת

) '

(

רישכמב

BlackBerry 10

ךלש

.

לכות

אוצמל

תונוכת

תויורשפאו

תופסונ

לע

-

ידי

ןויע

םיטירפתב

.

ידכ

תוארל

תולועפ

תופסונ

ןתינש

עצבל

םושייב

,

שקה

לע

וא

לע

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

10

background image

דציכ

ןתינ

תונשל

תא

תורדגהה

תויורשפאהו

ילש

?

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

אוצמל

תא

תורדגהה

הרזעהו

רובע

םושיי

,

קלחה

תא

עבצאה

וקלחמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

ידכ

אוצמל

תא

תורדגהה

רובע

רישכמה

,

ךסמב

תיבה

,

קלחה

תא

עבצאה

יפלכ

הטמ

הצקמ

ןוילעה

לש

ךסמה

.

שקה

לע

תורדגה

.

הרעה

:

ךותב

היצקילפא

,

ידכ

אוצמל

תא

תורדגה

רישכמה

,

שמתשה

יתשב

תועבצא

קלחהו

ןתוא

יפלכ

הטמ

הצקהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

.

שקה

לע

תורדגה

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

11

background image

ןכיה

אצמנ

ראודה

ינורטקלאה

ילש

תועדוהו

תורחא

?

לכ

תועדוה

ראודה

ינורטקלאה

,

תועדוה

טסקטה

,

תוארתה

תותשרה

תויתרבחה

ךלש

,

תוחישה

אלש

ונענ

תועדוהו

אתה

ילוקה

תואצמנ

ב

-

BlackBerry Hub. BlackBerry Hub

וניא

המוד

םימושייל

םירחא

רישכמב

BlackBerry

ךלש

.

אוה

בל

הביל

לש

תייווח

BlackBerry

10

,

אוהו

לעופ

דימת

ידכ

לכותש

ראשיהל

רבוחמ

,

אל

הנשמ

המ

התא

השוע

ותואב

ןמז

רישכמב

.

ךתורשפאב

ץיצהל

לע

BlackBerry Hub

וא

חותפל

ותוא

לכמ

םוקמ

רישכמב

ךתושרבש

.

תיתחתמ

ךסמה

,

קלחה

תועצמאב

עבצאה

תולק

יפלכ

הלעמ

הנימיו

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

12

background image

ןכיה

םיאצמנ

ישקמ

ןופלטה

תורדגהו

תוארתהה

ילש

?

ישקמ

ןופלטה

ידכ

תונעל

החישל

,

עג

לוגיעב

גצומה

תיתחתב

ךסמה

קלחהו

תא

עבצאה

הלאמש

.

םרה

תא

עבצאה

רשאכ

לוגיעה

הסכי

תא

.

ידכ

תוחדל

החיש

,

עג

לוגיעב

גצומה

תיתחתב

ךסמה

קלחהו

תא

עבצאה

הנימי

.

םרה

תא

עבצאה

רשאכ

לוגיעה

הסכי

תא

.

ידכ

עצבל

החיש

,

םושייב

'

ןופלט

,'

שקה

לע

.

שקה

רפסמ

.

שקה

לע

רשקתה

.

תורדגה

הארתה

ידכ

תונשל

תרדגה

הארתה

,

ךסמב

תיבה

,

קלחה

תא

עבצאה

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

שקה

לע

תורדגה

<

תוארתה

.

לכות

םיאתהל

תישיא

ליפורפ

,

רידגהל

לוצלצ

םאתומ

תישיא

וא

הארתה

תמאתומ

תישיא

רובע

שיא

רשק

,

וא

רוציל

ליפורפ

.

הצע

:

ידכ

תובכל

תוריהמב

תא

בצמ

לכ

תוארתהה

תויובכ

,

ךסמב

תיבה

,

קלחה

תא

עבצאה

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

שקה

לע

.

ןכיה

םיאצמנ

םימושייה

ילש

?

ןכתיי

קלחש

םימושייהמ

םהב

תשמתשה

רישכמב

BlackBerry

ןשיה

ךלש

אל

ויהי

םינימז

רישכמב

BlackBerry 10

ךלש

.

תונחב

BlackBerry World

,

לכות

קודבל

םא

םימושייה

םינשיה

ךלש

םינימז

ךסמב

My World

וא

שפחל

םימושיי

םישדח

.

דציכ

ןתינ

ךורעל

וא

זיזהל

טסקט

?

רישכמב

BlackBerry 10

ךלש

ןיא

חטשמ

הביקע

וא

רודכ

הביקע

.

ןתינ

שמתשהל

ךסמב

עגמה

ידכ

רוחבל

,

רוזגל

,

קיתעהל

קיבדהלו

טסקט

וא

זיזהל

תא

ןמסה

.

רחב

טסקט

עג

העיגנ

הכורא

ותב

וא

הלימב

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

13

background image

ידכ

לטבל

תא

הריחבה

,

עג

לכב

םוקמ

רחא

ךסמב

.

ידכ

תונשל

תא

הריחבה

טסקטב

,

רורג

תא

תוידיה

.

תזזה

טסקט

1

.

עג

העיגנ

תכשוממ

הלימב

וא

ךותב

הדש

טסקט

.

2

.

םרה

תא

עבצאה

ךסמהמ

.

3

.

שקה

לע

תורשפא

.

הצע

:

םא

ךניא

חוטב

המ

תועמשמה

לש

למס

והשלכ

טירפתב

,

עג

העיגנ

תכשוממ

למסב

ידכ

תוארל

המ

אוה

השוע

.

רסה

תא

עבצאה

למסהמ

ידכ

ענמיהל

רוחבלמ

וב

.

תזזה

ןמסה

1

.

שקה

לע

הלימ

וא

לע

הדש

טסקט

ידכ

גיצהל

תא

ןמסה

.

2

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

זיזהל

תא

ןמסה

םוקמל

רחא

,

רורג

תא

לוגיעה

.

ידכ

זיזהל

תא

ןמסה

ות

רחא

ות

,

שקה

לע

וקלח

ןוילעה

,

ןותחתה

,

ילאמשה

וא

ינמיה

לש

לוגיעה

.

הצע

:

דפקה

ביצהל

תא

עבצאה

לע

וקלח

ינוציחה

לש

לוגיעה

ידכ

לכותש

תוארל

תא

ןמסה

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

14

background image

ןכיה

םיאצמנ

תומישמה

,

םירכזמה

תורעההו

תוילוקה

ילש

?

םא

תשמתשה

ב

-

BlackBerry Link

ידכ

ריבעהל

תא

םיצבקה

רישכממ

BlackBerry

ןשיה

ךלש

רישכמל

שדחה

,

תומישמה

,

םירכזמה

תורעההו

תוילוקה

ךלש

םיכירצ

תויהל

םושייב

BlackBerry Remember

שדחה

.

םא

תשמתשה

רבעב

תומישמב

ב

-

BBM Groups

,

ןיידע

היהת

ךל

השיג

תומישמל

הלא

ב

-

BBM

.

ןכיה

לכוא

אוצמל

תא

םיצבקה

ילש

?

לכות

אוצמל

תא

םיצבקה

ךלש

םושייב

להנמ

םיצבקה

.

םא

תפסוה

ןובשח

הדובע

רישכמל

BlackBerry

ךלש

להנמו

תכרעמה

ליעפה

תא

תייגולונכט

BlackBerry Balance

,

םינותנה

,

םימושייה

תשיגו

תשרה

לש

רישכמה

וקלוחי

בחרמל

הדובע

בחרמלו

ישיא

.

םיבחרמה

םידרפנה

םיעייסמ

ךל

ענמיהל

תקתעהמ

ינותנ

הדובע

םושייל

ישיא

,

וא

תגצה

ינותנ

הדובע

םייוסח

ךלהמב

צ

'

טא

BBM Video

.

ידכ

רובעל

ןיב

םיבחרמ

,

רורג

תא

ךעבצא

יפלכ

הטמ

זכרמב

ךסמ

תיבה

שקהו

לע

ישיא

וא

לע

הדובע

.

ןכיה

לכוא

אוצמל

תא

עדימ

רישכמה

תואמסיסהו

ילש

?

ןכיה

לכוא

אוצמל

תא

דוק

PIN

ילש

?

ב

-

BBM

,

שקה

לע

תנומת

ליפורפה

ךלש

.

ףדב

ליפורפה

ךלש

,

דוק

PIN

עיפומ

תחתמ

דוקרבל

ךלש

.

תעדוהב

אוד

"

ל

וא

טסקט

,

לכות

םג

דילקהל

mypin

ידכ

גיצהל

תא

דוק

PIN

ךלש

.

דציכ

לכוא

אוצמל

תא

רפסמ

ןופלטה

ילש

?

ךסמב

תיבה

,

שקה

לע

.

תגוצתב

תוחיש

וא

שיא

רשק

,

זכרמב

ךסמה

,

קלחה

הטמ

רפסמו

ןופלטה

ךלש

עיפוי

קלחב

ןוילעה

לש

ךסמה

.

תעדוהב

אוד

"

ל

וא

טסקט

,

לכות

םג

דילקהל

mynumber

ידכ

גיצהל

תא

רפסמ

ןופלטה

ךלש

.

ןכיה

לכוא

אוצמל

םיטרפ

לע

תסרג

הנכותה

הרמוחהו

לש

רישכמה

ילש

?

ךסמב

תיבה

,

קלחה

עבצאב

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

שקה

לע

תורדגה

<

תודוא

.

ידכ

תונשל

תא

גוס

עדימה

גצומה

,

שקה

לע

תורשפא

המישרב

תחתפנה

.

העדוהב

,

הרעהב

וא

המישמב

,

ןתינ

דילקהל

myver

וירחאו

חוור

ידכ

גיצהל

תא

םגד

רישכמה

תאו

תסרג

BlackBerry 10 OS

תלעופה

וב

.

ןכתיי

תפשש

טלקה

ךלש

אל

תכמות

הנוכתב

וז

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

15

background image

דציכ

לכוא

עצבל

שופיח

?

םא

ךנוצרב

אוצמל

והשמ

רישכמב

BlackBerry

ךלש

,

ןוגכ

העדוה

,

ריש

וא

םושיי

,

וא

םא

ךנוצרב

עצבל

שופיח