BlackBerry Z30 - אינטראקציות מתקדמות

background image

תויצקארטניא

תומדקתמ

םא

התא

שפחמ

םיכרד

עצבל

תולועפ

רהמ

רתוי

וא

הרוצב

הליעי

רתוי

,

לוקש

שמתשהל

תחאב

תווחמה

תואבה

:

'

םרה

ידכ

ריעהל

'

'

ךופה

ידכ

קיתשהל

'

'

ךופה

ידכ

ךוסחל

תכירצב

היגרנאה

'

'

קזחה

ידכ

ריאשהל

רע

'

'

םרה

ידכ

ריעהל

'

םא

הנוכת

וז

תלעפומ

,

רשאכ

םירת

תא

רישכמ

BlackBerry

ךלש

חטשממ

חוטש

,

רישכמה

ררועתי

ןפואב

יטמוטוא

.

אל

ךרטצת

ץוחלל

לע

שקמה

הלעפה

/

הליענ

וא

קילחהל

תא

עבצאה

קלחהמ

ןותחתה

לש

ךסמה

יפלכ

הלעמ

ידכ

ליחתהל

שמתשהל

רישכמב

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

26

background image

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

הנוכת

וז

,

שקה

לע

תורדגה

<

היצקארטניא

תמדקתמ

.

ץחל

לע

גתמה

םרה

ידכ

ריעהל

.

'

ךופה

ידכ

קיתשהל

'

םא

הנוכת

וז

תלעפומ

,

רשאכ

לבקת

החיש

ןמזב

אל

חונ

לכות

ךופהל

תא

רישכמה

יפלכ

הטמ

ידכ

קיתשהל

תא

לוצלצה

וא

תא

טטרה

.

ןיידע

לבקת

הארתה

לע

החיש

אלש

התנענ

.

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

הנוכת

וז

,

שקה

לע

תורדגה

<

היצקארטניא

תמדקתמ

.

שקה

לע

גתמה

ךופה

ידכ

קיתשהל

.

'

ךופה

ידכ

ךוסחל

תכירצב

היגרנאה

'

םא

הנוכת

וז

תלעפומ

,

רשאכ

חינת

תא

רישכמה

לע

חטשמ

חוטש

אוהשכ

הנפומ

יפלכ

הטמ

,

רישכמה

ךלש

רבוע

בצמל

הנתמה

ידכ

ךיראהל

תא

ךשמ

ייח

הללוסה

.

ןיידע

לבקת

תוארתה

לע

תוחיש

תוסנכנ

,

תועדוה

תוארתהו

.

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

הנוכת

וז

,

שקה

לע

תורדגה

<

היצקארטניא

תמדקתמ

.

שקה

לע

גתמה

ךופה

ידכ

ךוסחל

תכירצב

היגרנאה

.

'

קזחה

ידכ

ריאשהל

רע

'

םא

הנוכת

וז

תלעפומ

,

ךסמה

ראשיי

ליעפ

ךשמב

ןמז

בר

רתוי

רשאכ

התא

קיזחמ

ותוא

ךדיב

.

הרדגה

וז

תפקוע

תא

ךרעה

עבקנש

ב

תורדגה

<

הגוצת

<

ןמז

בוצק

ךסמל

.

ידכ

ליעפהל

וא

תובכל

הנוכת

וז

,

שקה

לע

תורדגה

<

היצקארטניא

תמדקתמ

.

שקה

לע

גתמה

קזחה

ידכ

ריאשהל

רע

.

ךירדמ

שמתשמל

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

27

background image

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

דמל

דציכ

םיאתהל

תישיא

תא

רישכמה

ךלש

ךופהלו

ותוא

ךלשל

.

המגודל

,

ךתורשפאב

תונשל

תורדגה

,

דירוהל

םימושיי

,

תונשל

תא

לוצלצה

רידגהלו

תא

טפטה

ךלש

.

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

המאתה

תישיא

לש

תורדגהה

תוריהמה

הדרוה

הנקתהו

לש

ימושיי

Android

מ

-

Amazon Appstore

הזזה

לש

למס

םושיי

וא

םושיי

חותפ

ךסמב

תיבה

הנש

תא

לוצלצה

ךלש

יוניש

לדוג

ןפוגה

ךלש

תרדגה

טפטה

ךלש

תרדגה

תארתה

ןועש

ררועמ

תפסוה

היינמיס

ףדל

טנרטניא

ףדעומ

תפסוה

המיתח

ןובשחל

ראוד

ינורטקלא

תפסוה

שיא

רשק

וא

רפסמ

תמישרל

גויחה

ריהמה

תפלחה

רישכמ

הנכה

תפלחהל

םירישכמ

ינפל

רבעמה

רישכמל

BlackBerry 10

שדחה

ךלש

,

שדקה

עגר

ידכ

אדוול

תעציבש

תא

תולועפה

תואבה

:

לעפ

םאתהב

לכל

תויחנהה

תועיפומה

םושייב

הנקתהה

רשא

חתפנ

םעפב

הנושארה

רישכמש

BlackBerry 10

ךלש

ליחתמ

לועפל

רחאל

תסנכה

הללוסה

.

לכות

אוצמל

תא

םושיי

הנקתהה

ךסמב

תיבה

לש

רישכמה

.

םא

תרמש

עדימ

סיטרכב

ה

-

SIM

,

ןוגכ

יטרפ

ישנא

רשק

,

רומש

תא

םינותנה

חטשב

ןוסחאה

רישכמב

םדוקה

וא

סיטרכב

הידמה

םדוקה

ינפל

תליחת

תפלחה