BlackBerry Z30 - הגדר הרשאות אבטחה עבור יישומים

background image

םינייפאמבו

םהילא

לכוי

םושייה

תשגל

רישכמב

BlackBerry

ךלש

.

המגודל

,

לכות

טולשל

השיגב

לש

םושייה

לא

ראודה

ינורטקלאה

,

ישנא

רשקה

,

תונומתה

וא

םוקימה

לש

רישכמה

ךלש

.

רוכז

םימושייש

םימיוסמ

םישרוד

תואשרה

תויפיצפס

ידכ

ולכויש

לועפל

.

תדרוה

םימושיי

תורוקממ

םינמיהמ

דבלב

,

ןוגכ

תונח

BlackBerry

World

,

תעייסמ

םג

איה

ןגהל

לע

רישכמה

ךלש

.

רשאכ

התא

ליעפמ

םושיי

םעפב

הנושארה

,

רישכמה

יושע

גיצהל

המישר

לש

םיצבק

תונוכתו

רשא

םושייה

שקבמ

םהילא

השיג

.

םא

והשמ

וניא

הארנ

ךל

הרושכ

,

ךתורשפאב

תוחדל

תא

תשקב

םושייה

השיגל

טירפל

.

המגודל

,

ילוא

דירות

קחשמ

שקבמה

השיג

תועדוהל

ךלש

,

תשקב

השיג

יד

תינויגה

םא

קחשמה

ללוכ

הנוכת

לש

ףותיש

תאצות

קחשמה

.

םע

תאז

,

םא

ךניא

שיגרמ

חונב

םע

תורשפאה

קחשמהש

לכוי

רבחל

תופצלו

תועדוהב

ראודה

ךלש

,

ךתורשפאב

לטבל

תא

השיגה

תועדוהל

וא

קוחמל

תא

םושייה

.

לכות

תוארל

וא

תונשל

תא

תואשרהה

לש

בור

םימושייה

תורדגהב

רישכמה

ךלש

.

םימושייב

םימיוסמ

,

רשאכ

ןיקתת

תא

םושייה

,

שקבתת

רשאל

וא

תוחדל

תא

תואשרהה

תושקובמה

.

םא

החדת

תא

השקבה

,

איה

עיפות

בוש

םעפב

האבה

חתפתש

תא

םושייה

.

אל

לכות

תונשל

תא

תואשרה

םושייה

דעומב

רחואמ

רתוי

אלא

םא

קחמת

תא

םושייה

ןיקתתו

ותוא

בוש

.

ךירדמ

שמתשמל

החטבא

יוביגו

286

background image

יוניש

וא

הגצה

לש

תואשרה

םושייה

םימושייב

םימיוסמ

,

םא

לטבת

תואשרה

,

ןכתיי

םושייהש

אל

לעפי

הפוצמכ

.

םא

םושיי

והשלכ

וניא

לעופ

הפוצמכ

,

לוקש

ליעפהל

קלח

תואשרהמ

םושייה

,

וא

תא

ןלוכ

.

הרדגהה

לש

תאשרה

םושייה

'

לעפה

בצמב

רעזוממ

'

תרשפאמ

םושייל

ךישמהל

עצבל

תומישמ

רחאל

רעזמתש

תא

םושייה

רישכמב

BlackBerry

.

ידכ

ךיראהל

תא

ייח

הללוסה

,

לוקש

תובכל

תא

תאשרה

'

לעפה

בצמב

רעזוממ

'

רובע

םימושייה

רישכמב

ךלש

.

1

.

ךסמב

תיבה

,

קלחה

עבצאב

קלחהמ

ןוילעה

לש

ךסמה

יפלכ

הטמ

.

2

.

שקה

לע

תורדגה

<

החטבא

תויטרפו

<

תואשרה

םושיי

.

ידכ

תופצל

תואשרהב

רובע

םושיי

םיוסמ

,

שקה

לע

םושיי

.

ידכ

תוארל

וליא

םימושיי

םישמתשמ

האשרהב

תמיוסמ

,

המישרב

תחתפנה

תואשרה

,

שקה

לע

האשרהה

.

3

.

ידכ

ליעפהל

וא

קיספהל

האשרה

,

שקה

לע

גתמה

.

4

.

לעפה

שדחמ

תא

רישכמה

ידכ

יונישהש

סנכיי

ףקותל

.

תודוא

BlackBerry Guardian

שגרה

חוטב

ןגומו

תעב

תדרוה

םימושיי

םיקחשמו

מ

-

BlackBerry World

תועצמאב

BlackBerry Guardian

.

BlackBerry Guardian

ךירעמ

תא

לכ

םימושייה

םיקחשמהו

ב

-

BlackBerry World

ינפל

םהש

םינימז

הדרוהל

.

BlackBerry Guardian

ןנכות

ןגהל

ךילע

ינפמ

תדרוה

םימושיי

םיקחשמו

םילולעש

לולכל

הנכות

תינודז

וא

תויעב

תויטרפ

.

למס

BlackBerry Guardian

תונחב

BlackBerry World

ןייצמ

יכ

םושייה

וא

קחשמה

רבע

הכרעה

ידכ

אדוול

אוהש

יקנ

הנכותמ

תינודז

וא

תויעב

תויטרפ

.

BlackBerry Guardian

ללוכ

םג

היגולונכט

מ

-

Trend Micro

,

הליבומה

םוחתב

תחטבא

הנכותה

.

BlackBerry Guardian

חתפתמ

לכ

תעה

ידכ

רוזעל

יוהיזב

תורוצה

תומדקתמה

רתויב

לש

תונכות

תוינודז

תויעבו

תויטרפ

.

הרקמב

לש

יוליג

הנכות

תינודז

םושייב

וא

קחשמב

רשאכ

אוה

רבכ

ןימז

,

םושייה

וא

קחשמה

רסוי

מ

-

BlackBerry World

.

שומיש

תרקבב

םירוה

תרקב

םירוה

הדעונ

תתל

ךל

הטילש

לע

ןפואה

וב

ןתינ

שמתשהל

רישכמב

BlackBerry

רבחתהלו

וילא

.

ןתינ

קיספהל

השיג

םימושייל

,

םינייפאמ

ןכותו

םימיוסמ

.

ךתורשפאב

םג

ליבגהל

תוחיש

תועדוהו

תוסנכנ

לא

םישנא

םושייב

ישנא

רשקה

.

תורדגה

תרקב

םירוהה

תונגומ

תועצמאב

המסיס

,

ךכ

השקש

דואמ

תונשל

וא

תובכל

ןתוא

אלל

ךתעידי

.

ךתורשפאב

עובקל

רישכמהש

שורדי

תמסיס

תרקב

םירוה

ינפל

תפסוה

ראוד

ינורטקלא

וא

ןובשח

תשר

תיתרבח

,

וא

ינפל

תשיכר

םושיי

תונחמ

BlackBerry World

.

הרעה

:

םא