עזרה BlackBerry Z30

background image

BlackBerry Z30 Smartphone

הסרג

:

10.3.2

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2015-05-29

SWD-20150529123617347

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

...................................................................................................................................

6

שדח

הרודהמב

וז

....................................................................................................................................

6

תורכיה

םע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

.....................................................................................................

8

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

.......................................................................................................................

8

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

............................................................................................................

10

ילמס

הארתה

.......................................................................................................................................

16

םילמס

טירפתב

....................................................................................................................................

17

תרדגה

רישכמה

ךלש

............................................................................................................................

17

שומישה

תווחמב

..................................................................................................................................

19

תויצקארטניא

תומדקתמ

.......................................................................................................................

26

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

...................................................................................................................

28

תפלחה

רישכמ

....................................................................................................................................

28

תודוא

BlackBerry ID

..........................................................................................................................

38

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

41

ןופלט

.................................................................................................................................................

41

תוארתה

םילוצלצו

................................................................................................................................

50

את

ילוק

..............................................................................................................................................

57

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

.....................................................................................................................

60

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..........................................................................................................

60

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

........................................................................................................

88

הידמ

.............................................................................................................................................................

91

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

.................................................................................................................

91

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.........................................................

91

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................

92

המלצמ

...............................................................................................................................................

92

תונומת

.............................................................................................................................................

101

הקיסומ

............................................................................................................................................

109

background image

םינוטרס

...........................................................................................................................................

113

BlackBerry Story Maker

..................................................................................................................

118

ףותיש

הידמ

......................................................................................................................................

121

וידר

FM

...........................................................................................................................................

122

תורדגה

.......................................................................................................................................................

125

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

.....................................................................................................

125

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

............................................................................................................

129

הללוס

חתמו

......................................................................................................................................

130

םירוביח

............................................................................................................................................

138

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

...............................................................................................................

164

הפש

................................................................................................................................................

171

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.......................................................................................................................

173

תגוצת

ךסמ

.......................................................................................................................................

178

תושיגנ

.............................................................................................................................................

179

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

..........................................................................................................................

197

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

.........................................................................................

202

םימושיי

תונוכתו

...........................................................................................................................................

211

ןוגרא

םימושיי

...................................................................................................................................

211

תודוא

BlackBerry Assistant

.............................................................................................................

213

חול

הנש

...........................................................................................................................................

217

ישנא

רשק

.........................................................................................................................................

227

ןועש

................................................................................................................................................

234

ימושיי

Android

.................................................................................................................................

239

תופמ

ו

-

GPS

......................................................................................................................................

241

ןפדפד

..............................................................................................................................................

248

תויגת

תומכח

....................................................................................................................................

255

להנמ

םיצבק

.....................................................................................................................................

259

ןובשחמ

............................................................................................................................................

263

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

265

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..................................................................................

265

background image

רוכז

.................................................................................................................................................

271

החטבא

יוביגו

...............................................................................................................................................

277

תואמסיס

הליענו

................................................................................................................................

277

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

.................................................................................................

283

BlackBerry Protect

.........................................................................................................................

284

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

.............................................................................

285

תורדגה

החטבא

.................................................................................................................................

286

רמוש

תואמסיס

.................................................................................................................................

288

העדוה

תיטפשמ

............................................................................................................................................

293

background image

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

שדח

הרודהמב

וז

תורכיה

םע

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.1

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

קינעמ

ךל

תונוכת

תושדח